Watersnoodwoning Heiningen-Moerdijk

Financieel

Jaarrekening 2023
Balans
Activa 31-12-2023 31-12-2022 Passiva 31-12-2023 31-12-2022
Rabo rekening courant €     25.733 €   23.083 Eigen vermogen €   25.777 €   26.123
Rek.cour. Heemk.Kring F&H €          557 €     3.037 Resv. onderh. panelen €        268 €        205
Afrek.energie – nog te ontv €              0   €        208 Nog te bet. bankkosten €          20 €          10
Nog te ontv. Vrienden van €              0   €          10   Nog te bet. energiekstn €        190   €            0
Vooruitontv. Vrienden vn €          35 €            0
€   26.290 €   26.338 € 26.290 € 26.338
Toelichting vermogen:
Vermogen 01-01-2023  €     26.123
Resultaat 2023  €        – 346
Vermogen 31-12-2023  €    25.777
                 

 

Exploitatierekening  2023  
Baten 2023 2022 Lasten 2023 2022
Opbrengst bezoekers woning  €       388  €           0  Energie €     1.632 €        553
Vrienden van Watersnoodwn  €     1.595  €    1.520  Verzekeringen €          60 €          56
Bijdrage/giften  €        120  €      100  Huur woning €    4.300 €     4.192
Huuropbrengsten  €    2.489  €   2.288  Onderhoud woning €        320 €        48
Subsidie gemeente Moerdijk  €   3.000  €  3.000  Werving en flyers €        105 €      110
Extra subsidie i.v.m. corona  €            0  €       345  Promotiekosten €        848 €        150
 Bankkosten €        212 €        119
 Heffingen en lasten €        351 €        209
 Automatisrng/Webkstn €        110 €          85
 Resultaat €      -346 €     1.731
€   7.292 €   7.253   €   7.292 €   7.253